Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen (HSV Ons Genoegen) is gevestigd in Asten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235206. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV Ons Genoegen; 
 • een product of dienst afneemt bij HSV Ons Genoegen (zoals een abonnement op eventueel uit te geven nieuwsbrieven, of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); 
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 

1.2 HSV Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • voorletters en naam; 
 • geboortedatum; 
 • adres; 
 • e-mailadres; 
 • telefoonnummer; 
 • leeftijd; 
 • geslacht; 
 • rekeningnummer(s); 
 • het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging; 
 • en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); 
 • browsercookies. 

1.3 HSV Ons Genoegen kan deze gegevens gebruiken voor: 

 • het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten; 
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 
 • voorlichting (informatievoorziening); 
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); 
 • het organiseren van evenementen; 
 • handhaving. 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Ons Genoegen via telefoonnummer 06 22 99 80 37 of per e-mail voor:

 • meer informatie over de wijze waarop HSV Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt; 
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
 • inzage in de persoonsgegevens die HSV Ons Genoegen met betrekking tot u verwerkt; 
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Ons Genoegen. 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Ons Genoegen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 HSV Ons Genoegen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:


 • Sportvisserij Nederland en de daarbij aangesloten federaties en specialistenorganisaties; 
 • verwerkers van HSV Ons Genoegen (voor de uitvoering van de dienstverlening); 
 • hengelsportverenigingen waarmee we uitwisselingsactiviteiten organiseren; 
 • bestuurders van hengelsportverenigingen in de regio bij constateringen van ernstige overtredingen van het huishoudelijk reglement van HSV Ons Genoegen; 
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 

4.2 HSV Ons Genoegen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Ons Genoegen daartoe verplicht is op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN


Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Asten, juni 2018